LOGO VNBET
Xương ngày xưa hay chăng?(1) Cũng có thể là do trói buộc nơi tâm lượng hẹp hòi, không thể giáo hóa làm cho lớn rộng, thông suốt được hay chăng?”
_________________________________________________
(1)Dụng tâm như Kỷ Xương: Kỷ Xương theo học nghề bắn cung với Phi Vệ với dụng ý khi học thành nghề sẽ phản lại thầy. Đây ý nói kẻ theo học Phật để nắm hiểu những đạo lý trong nhà Phật rồi dùng đó mà bài bác đạo Phật. 
從人謗佛,附己見謗佛

太原曰。除晦菴外,亦有排佛者,此復何如。
空谷曰。自無主見,不能識其道之深淺。唯淜晦菴之說,從而排之。是爲隨人腳跟轉也。亦如水母以蝦爲目,凡得蝦則能行,或失蝦則茫然罔措。��鮚以蠏爲足,凡倚蠏則能行,或失蠏則茫然罔措。後人從晦菴而排之,猶二者之倚他物乎。
曰。亦有不因晦菴之說,自欲排者,此復何如。

* Trang 932 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ