LOGO VNBET
được rất nhiều. Tuy cũng có lúc thất bại, nhưng đó là do số mạng, chẳng phải do làm quân tử mà bị thất bại. Giá như không làm người quân tử cũng vẫn thất bại, là vì số mạng đã có phần sẵn định.(1)
“Làm kẻ tiểu nhân thì người khác oán ghét, thần minh tức  giận,  tai  họa  kéo  đến,  phước  thọ  ngắn  ngủi,  chỗ  mất mát rất nhiều. Tuy cũng có lúc thành tựu, nhưng đó là do
_______________________________________
(1)Nói số mạng là theo Nho học. Theo Phật học, ở đây nên hiểu là định nghiệp. 


            龍舒曰。喜怒好惡嗜欲,皆情也。養情爲惡,縱情爲賊。折情爲善,滅情爲聖。
            甘其飲食,美其衣服,大其居處,若此之類是爲養情。
            飲食若流,衣服盡飾,居處無厭,若此之類皆是縱情。
            犯之不校,觸之不怒,傷之不怨,是謂折情。
            犯之,觸之,傷之如空,反生憐愍愚癡之心,是謂滅情。
            悟此理,則心地常淨,如在淨土矣。

* Trang 1132 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ