LOGO VNBET
普勸戒殺决疑文

              或曰。聞師之言,凡冠婚喪祭等事,皆不可殺生。
              曰。然。
              世人不信,將如之何。
              答曰。盡在吾之本心,由他自作自受。且佛只能度有緣,不能度無緣。佛能度信者,不能度不信者。
              何以故。把手牽他行不得。令人自肯乃相應。不見遺教經云。佛如良醫,知病說藥。服與不服,非醫咎也。又如導師,導人善道。聞之不行,非導過也。佛尚如此,何况吾乎。
              先德云。
天堂地獄門相對。
任君那往一條行。
              誠哉是言也。
            或曰。如師之說,實有六道三塗,輪迴受苦。

* Trang 640 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ