LOGO VNBET
Than ôi! Thánh, phàm, người, vật vốn đồng một tánh. Chỉ bởi mê, ngộ mà khác nhau; chỉ tại nhiễm ô hay thanh tịnh mà thành phân biệt! Cho nên mới có thánh, có phàm, có người, có vật. Như vậy thì đối với các loài vật, lẽ nào lại nên giết để ăn thịt hay sao? Ngày nay nếu giết nó mà ăn, ngày sau ắt nó cũng sẽ giết mình mà ăn lại. Kinh Lăng Nghiêm dạy rằng: “Người chết làm dê, dê chết làm người, ăn nuốt lẫn nhau.” Lẽ nào trốn tránh được sao?
Có kẻ nói rằng: “Trời sanh muôn vật là để nuôi người. Nếu mình chẳng giết đi mà ăn, thì cầm thú ngày càng nhiều biết làm sao mà trị?”
Đáp rằng: “Bởi số người giết vật ăn thịt quá nhiều, cho nên phải đọa làm vật cũng nhiều. Nếu người ta chẳng giết hại, chẳng ăn thịt, thì khỏi bị cái nạn phải lần hồi thường mạng.  Vì  sao  vậy?  Nếu  mọi  người  khắp  thế  giới  đều  giữ theo trai giới, tự nhiên chẳng còn ăn thịt. Không ăn thịt 
東坡學士飲食

夫天地之閒,陰陽之內,發生萬靈,并以萬物。然其萬物滋益萬靈,萬靈之中人爲第一。雖云第一,還依食本。食本已具,然後可以立身,可以立行。
其立行者何用禾黍稷麥菽,及瓜果茄菜之物

* Trang 538 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ