LOGO VNBET
có lòng muốn nâng đỡ kẻ vấp ngã, chẳng dám để riêng ở mình mà muốn làm của chung cho mọi người, mong cứu lấy những mối nguy hại sau này.
Chỉ ước mong sao, người cai trị muôn dân chẳng gây sự nguy hại, Tam giáo cùng truyền bá khắp nơi không ngưng trệ. Nhờ có người cai trị nên giúp cho Tam giáo được hưng thạnh. Nhờ có Tam giáo nên giúp cho sự cai trị giáo hóa của người.  Cũng  như  trời  có Tam  quang,(1)  như  người  có Tam cang,(2) như cái vạc có ba chân, không thể thiếu một.
“Hơn nữa, trong hàng tăng sĩ chẳng ai được như ngài Đạo An, mà giao du với ông Tập Tạc Xỉ là vì tôn kính Nho giáo
_______________________________________
(1) Tam quang: Ba nguồn ánh sáng, chỉ mặt trời, mặt trăng và các vì sao.
(2) Tam cang: Ba giềng mối, chỉ đạo vua tôi, cha con và chồng vợ. 
毒峰善禪師三教一理述

夫空劫之先,無相有覺,虛明寂照,爲天地之根。降本流末,爲萬道之祖。還源返本,爲一法之宗。追之不見其首。伺之不聞其後。不可以智知。不可以相睹。唯真聖者,自內所證而知。
昔有僧問香巖云,如何是道。
巖云。枯木裏龍吟。

* Trang 444 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ