LOGO VNBET
nhẫn, chẳng thể cứu độ chúng sanh, nên cần phải ở gần Phật. Khi đã được Vô sanh pháp nhẫn rồi, mới có thể cứu độ chúng sanh, như người tìm được thuyền kia vậy.”
Luận ấy còn nói rằng: “Ví như trẻ thơ, chẳng nên rời xa mẹ, sợ rằng có thể té xuống hầm, xuống giếng, hoặc khát sữa mà chết. Lại như con chim con, lông cánh chưa đủ, chỉ nên nương cây, dựa cành mà thôi, chẳng bay xa được. Chờ cho lông cánh đủ rồi, mới có thể bay lên trên không, tự nhiên vô ngại.”
Phàm phu không có sức, chỉ cần chuyên niệm Phật A-di-đà, nhờ đó mà thành tựu Tam-muội. Khi thành tựu rồi, thì lúc lâm chung niệm niệm được vãng sanh, chắc chắn

 
永明壽禪師戒無證悟人,勿輕淨土
 
或問曰。但見性悟道,便超生死。何用繫念彼佛求生他方。
答曰眞修行人應自審察。如人飲水,冷暖自知。今存龜鑑以破多惑。
諸因者。當觀自己行解,實得見性悟道,受如來記。紹祖師位,能如馬鳴,龍樹否。得無礙辦才,證法華三昧,能如天台智者否。宗說

* Trang 210 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ