LOGO VNBET
Cho nên, người xưa dạy rằng:
Thôi thôi, dứt hết cho hay,
Sớm ngày tu tỉnh, sớm ngày an vui.
Trời quang mây tạnh ngủ vùi,
Đến khi mưa gió ngậm ngùi ướt thân!

永明壽禪師警世文

              夫不體道本,沒溺生死,處胎卵濕化之流,受橫竪飛沈之類。於中失人身者,如大地之土。得人身者,如爪上之土。縱得人身,多生邊夷下賤。及處中國,或受女身,或爲男子癃殘百疾。設得丈夫十相具足者,亦有多般之苦。
              。處恐畏世,生五濁時。以肉爲身,以氣爲命。一報之內,如石火風燈,逝波殘照,瞬息而已。
            於中橫夭者,不計其數。或有得天年極耳順,世閒亦是鮮矣。脫得古希之壽,猶似童稚無知。不思返照回光,但識好生惡死。

* Trang 664 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ