LOGO VNBET
Kính ngưỡng,
Hết thảy chư Phật ba đời trong mười phương.
Hết thảy chư vị Đại Bồ Tát.
Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật!
(Người đệ tử Phật nên phát nguyện như thế này. Những ai không noi theo sự phát nguyện này chưa thể gọi là phát tâm Bồ-đề.)
Bài văn phát nguyện này có thể xem là khuôn mẫu cho mọi người. Phàm những ai có tu phước, niệm Phật, tán lễ, 
淨土成佛

蓮宗寶鑑云。金剛定後,菩薩因圓。解脫道中,如來果滿。具四無量心,得四無礙辯。十八種法,不共三乘。十力現前,說法無畏。塵沙或盡,萬行功成。十號俱彰,三身圓顯。
具九十七種大人相。放八萬四千大光明。悲智雙融,福慧兩足。現居十重報土,能垂萬類化身。布大慈雲,雨大法雨。滂沱法界,潤澤群生。咸悟本心,同成正覺。

* Trang 808 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ