LOGO VNBET
hạnh mà hiểu được lý, nhờ đó pháp môn căn bản chẳng mất.
“Nếu trái với sự mà suy ra lý, ắt rơi vào chỗ thiếu trí của hàng Thanh văn. Nếu lìa khỏi lý mà thực hành sự việc, tức đồng với sự vướng chấp của phàm phu. Việc làm có đủ cả lý và sự, chính là hàng Bồ Tát Đại thừa.”
Lại nói rằng: “Nếu muốn thành bậc Đại giác, ắt phải làm theo Trung đạo. Trung đạonghĩa là không thiên lệch, không dựa vào. Không thiên lệch về chỗ không, không dựa vào chỗ có; đối với chỗ cókhông vướng mắc; đối với chỗ không cũng không cho là không. Như thế gọi là Trung đạo.”
Trong bài Tâm phú(1) có câu:
Có ai muốn viếng ao trong mát,
Mắt nhìn, chân bước mới đến nơi.
____________________________________
(1)Tâm phú (心賦), trích từ sách Thiền quan sách tấn (禪關策進), Đại chánh tạng quyển 48, số hiệu 2024. 
為君子

龍舒曰。人皆可以爲君子,而不肯爲君子。不須爲小人,而必欲爲小人。
            若誠信恭敬,若温和方正,若推賢揚善,若隨宜利物,凡此之類皆君子之事也。爲之亦不難者,人不肯爲。何哉。

* Trang 1128 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ