LOGO VNBET
nghĩa;(1) gần gũi người hiền như cỏ chi, cỏ lan;(2) tránh xa kẻ ác như sợ loài rắn rết. Nếu ai bảo đó chẳng phải người tốt thì ta không tin được.
Kẻ xấu thì nói lời quỉ quyệt, làm việc thâm hiểm, tham điều lợi, trau chuốt che đậy điều sai quấy, tham dâm dục, thích hại người; ghét người lương thiện như kẻ thù; phạm
_______________________________________
(1)  Vật phi nghĩa: vật có được bằng những cách bất nghĩa như trộm cắp, lường gạt, cướp đoạt...
(2) Cỏ chi, cỏ lan: hai loại cỏ thơm, thường được ví với người đức hạnh, cao quý. Việc gần gũi người hiền được ví như ở nơi có cỏ chi, cỏ lan, vì dù mình không tự biết nhưng cũng có được ảnh hưởng tốt, như quyện lấy hương thơm của cỏ.

無際大師心藥方
 
大師諭世人曰。凡欲齊家治國,學道修身,先須服我十味妙藥,方可成就。
            何名十味。好肚腸一條。慈悲心一片。溫柔半量。道理三分。信行要緊。中直一塊。孝順十分。老實一箇。陰隲全用。方便不拘多少。
            此藥用寬心鍋內炒,不要焦,不要躁,去火性三分。於平等盆內研碎。三思爲末,六波羅密爲丸,如菩提子大

* Trang 1192 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ