LOGO VNBET
được hưởng vốn có giới hạn, khi dùng hết ắt phải dứt sớm.
Thiền sư Từ Giác nói rằng:
Mỗi ngày hai bữa nuôi thân mạng,
Dở ngon tùy phận, món thuốc thường;(1)
Nuốt vào trong bụng thành gì thế?
Sao chẳng lưu tâm khéo xét lường!
Nếu thường suy xét như vậy thì có thể tự mình giảm bớt được tội lỗi gây ra do việc ăn uống.
Vụ Thật Dã Phu có bài thơ rằng:
________________________________________
(1)Kinh Phật dạy nên xem món ăn như vị thuốc để chữa bệnh, chỉ vì nuôi sống thân này nên phải dùng đến, không có sự đắm mê, ham thích. 
理事圓頓

            天眞佛不從外來,一切眾生各各具有。但由虛妄流轉,二障覆蔽不能了知。
            故菩薩修六度萬行,證大圓覺。於無分別智照眞如理,於金剛道中斷盡煩惱所知二障。於解脫道中顯出清淨法身,如用藥磨鏡也。

* Trang 1118 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ