LOGO VNBET
破不信地獄

或曰。地獄之說,不足信也。
一元曰。牢獄之說,亦不足信也。
牢獄現存,焉可不信。
曰。牢獄雖存,吾卽無也。
或曰。師雖不受牢獄之苦,亦不可斷其無。
曰。如是,如是。地獄亦現在,子何不信乎。
或曰。朱子所言人死之後形旣朽滅,神亦飄散。雖有剉燒舂磨,且無所施。是以冥府十王不足信也。明矣。
一元曰。朱子之說謬之甚矣。反越夫子之大理,又失自己之妄言。我以審問。朱子旣以神亦飄散,如何卻有鬼神。
孔子曰。敬鬼神而遠之,非其鬼而祭之(1)。又曰。爲之宗廟,以鬼饗之。春秋祭祀以時思之。
_______________________________
(1)Nguyên văn những câu này trong Luận ngữ là: 敬鬼神而遠之,可謂知矣。非其鬼而祭之,諂也。(Kính quỷ thần nhi viễn chi, khả vị trí hỷ. phi kỳ quỷ nhi tế chi, siểm dã)

* Trang 956 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ