LOGO VNBET
Ngàn muôn kiếp trôi lăn,
Trọn không người cứu hộ.
 Khổ thay! Khổ thay!
 Lời thành thật khuyên người hậu học, phải hết sức thận trọng, tinh tế. Nay ta đã phân biệt nói rõ phá trừ; phá trừ lại bị người ghét. Đối với người có trí thì là món đề-hồ ngon quý, đối với kẻ ngu mê không biết lại hóa
________________________________________________________
禪宗淨土難易

                   或問曰。世閒有人,別執公案,使人做作工夫。只期叅禪悟道,不願往生淨土。此法何如。
                   答曰。利根上智之人可以眞叅實悟。略有差訛,便成大錯。
                   曰。何以知其爲錯。
                   曰。錯處在於未悟,依舊展轉輪迴。不若持誦修行,必得徑生淨土。
            善知識。非不教汝叅禪,惟恐儞不念佛。何以故。叅禪悟心者難。念佛往生者易。

* Trang 122 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ