LOGO VNBET
Chính vì thế mà người xưa trân trọng Chánh pháp, xem nhẹ tài vật, mang vàng cho không giữa chợ; vì pháp quên thân, đứng giữa sân tuyết phủ. Vàng bạc chỉ là vật chất hư dối bên ngoài, sao bằng giáo pháp tột cùng? Thân mạng là nghiệp báo một đời, sao sánh được với chân lý rốt ráo?
Nên biết rằng, đối với những lời dạy dỗ uốn nắn chân thật không lúc nào được xao lãng, phải ghi tạc vào xương cốt, khắc sâu trong tâm thức. Chính vì vậy mà xưa kia Trang vương nước Sở xem nhẹ nước lớn ngàn cỗ xe,(1) chỉ
________________________________
(1)Thời Chiến quốc dựa vào số lượng chiến xa mỗi nước có được để đánh giá nước ấy là lớn hay nhỏ. Nước có được ngàn cỗ xe được xem là nước lớn. 
禮佛發願文

                        歸依十方盡虛空徧法界,不可說,不可說佛刹微塵數世界,過,現,未來佛法僧三寶。
現坐道塲,千華臺上百寶光中,萬德世尊,說經教主本師釋迦牟尼佛。
西方極樂世界,大慈,大悲,大願,大力,大聖,世尊,本師阿彌陀佛。
當來下生慈氏如來本師彌勒尊佛。

* Trang 788 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ