LOGO VNBET
 mạng sống đã dứt, thần thức sa vào cảnh giới tối tăm, bấy giờ mới đánh chuông niệm mười tiếng Phật, khác nào như đợi kẻ cướp đi rồi mới đóng cửa, có ích gì đâu?
“Cửa chết là việc lớn, nên tự mình gắng sức mới được. Chỉ một niệm sai lầm phải chịu khổ trong nhiều kiếp, có ai chịu thay cho mình được? Hãy suy xét kỹ, suy xét kỹ! 
臨終三疑

            慈照宗主,淨土十門告誡云。念佛人,臨終三疑不生淨土。
            一者,疑我生來作業極重,修行日淺,恐不得生。
            二者,疑我欠人債負,或有心願未了,及貪瞋癡未息,恐不得生。
            三者,疑我雖念彌陀,臨命終時,恐佛不來迎接。
            有此三疑,因疑成障,失其正念,不得往生。故念佛之人,切要諦信佛經明旨,勿生疑心。

* Trang 1246 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ