LOGO VNBET
mười tiếng, thảy đều được sinh về chín phẩm hoa sen,(1) khiến cho lìa bỏ năm sự uế trược.”(2)
_______________________________________________
(1) Chín  phẩm  hoa  sen:  tức  chín  bậc  vãng  sanh,  từ  Hạ  phẩm  hạ  sanh  cho  đến Thượng phẩm thượng sanh.
(2) Năm sự uế trược (Ngũ trược): là năm tính chất bất tịnh vốn có ở thế giới Ta-bà này, bao gồm: Kiếp trược, Kiến trược, Phiền não trược, Chúng sanh trược và Mạng trược.
臨終四關

            四關者,慈照宗主,淨土十門告誡云。凡夫雖有信心念佛,緣爲宿業障重合墮地獄,乘佛力故於牀枕閒將輕換重。若也因病苦故悔悟身心,當生淨土也。
            無智之人不了此事,卻言我今念佛又有病苦,反謗彌陀。因此一念惡心徑入地獄。此是一關也。
            二者,雖則持戒念佛,緣爲口談淨土,意戀娑婆,不求出世善根,爲愛家圜長旺。以致臨終遭病,怕死貪生,信受童兒呼神喚鬼,燒錢化馬,殺戮眾生。緣此心邪無佛攝護。因此流浪,墮落三塗,是二關也。

* Trang 1250 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ