LOGO VNBET
pháp Bát-nhã Ba-la-mật, thiền định thâm sâu, cho đến hết thảy chư Phật đều là  sanh  ra  từ  pháp  môn  niệm  Phật.  Nên  phải  biết  rằng, pháp môn niệm Phật là vua trong tất cả các pháp. Ông nên thường xuyên niệm tưởng đấng Vô thượng Pháp vương,(1) không lúc nào gián đoạn.”
Pháp Chiếu lại hỏi: “Nên niệm như thế nào?”
Đức Văn-thù dạy: “Về hướng tây của thế giới này có đức Phật A-di-đà. Nguyện lực của đức Phật ấy không thể nghĩ bàn. Ông nên thường niệm danh hiệu ngài, đừng cho gián đoạn. Sau khi mạng chung chắc chắn sẽ được vãng sanh, mãi mãi không còn thối chuyển.”
Nói xong, hai vị Đại Thánh cùng đưa tay vàng xoa lên
__________________________________
(1)Vô thượng Pháp vương: danh hiệu tôn xưng đức Phật, vì ngài là vị vua trong tất cả các pháp và không còn ai vượt hơn được nữa. 
萬宗禪師直指篇

夫念佛三昧者,名一行三昧也。蓋彼行人旣了深旨。能持一心,不涉餘行。唯念彼土,唯憶彼佛。知身土無二,了憶念亦一。乃得如上所立之名,爲一行也。
            雖名一行,其於行人,亦當以彼一切出世,世閒無量法門,諸功德行,以爲助道,則往生行

* Trang 748 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ