LOGO VNBET
裴相國身心虛偽
            唐,相國裴休曰。大衆從無始來,常認爲我身者,是地水火風假合之身。旋聚旋散,屬無常法,非我身也。
            大衆從無始來,常認爲我心者,是緣慮客塵虛妄之心。乍起乍滅,屬無常法,非我心也。
            我有眞身,圓滿空寂者是也。我有眞心,廣大靈知者是也。空寂靈知,神用自在。性含萬德,體絶百非。如淨月輪,圓滿無缺。惑雲所覆,不自覺知。妄惑旣除,眞心本淨。
            十方諸佛,一切眾生,與我此心,三無差別,此卽菩提心體也。捨此不認,而認臭身妄念,隨死隨生,與禽獸雜類,比肩受苦,爲丈夫者豈不羞哉。

* Trang 1110 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ