LOGO VNBET
西方百詠
西方古教世尊宣,
東土開宗號白蓮。
十八大賢為上首,
虎溪三笑至今傳。
 
西方大道理優長,
功德巍巍不可量。
非但釋迦開此路,
恒沙諸佛盡稱揚。
 
西方教啟感牟尼,
諸佛稱揚共所知。
十六觀經親指示,
修行最上念阿彌。
 
西方初觀要精虔,
落日之形似鼓懸。
送想樂邦歸一處,
是名無上甚深禪。

* Trang 346 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ