LOGO VNBET
Xin Phật từ bi, phương tiện giảng rõ.’ Phật dạy: ‘Trong tất cả các pháp ở thế gian, không gì lớn bằng công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ.’
“Này các vị! Do đó mà suy ra, dẫu tan xương nát thịt cũng chưa đủ để báo đền công ơn cha mẹ.
“Bồ Tát Di-lặc có bài kệ Khuyến hiếurằng:
Trong nhà có hai vị Phật,
Thương thay người đời chẳng biết.
Chẳng dùng vàng son tô điểm,
Cũng không chạm trổ chiên-đàn!
Được thấy cha mẹ hiện tiền.
Ấy là Thích-ca, Di-lặc.
Chỉ lo phụng dưỡng song thân,
Cần chi muôn công đức khác!

許願保安戒殺文

            或曰。世人許願殺生者不一,略舉幾種以陳之。或因官訟者,或爲病苦者,或禳水火者,或求名利者,或鎭家宅者,或保途路者,或安鄉鎭者,或祈五禾者。有先殺而保安,有後殺而還願,何如。

* Trang 598 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ