LOGO VNBET
không có cõi Phật. Cứ xem trong kinh Pháp bảo đàn còn nói: “Tại gia  biết  hành  trì,  như  người  phương  đông  không  có  tội, xuất gia chẳng tu, như người phương tây có lỗi.” Người đời nay chẳng hiểu thấu được lời dạy của người xưa, khiến cho
những lời ấy thành ra ma mị.
            “Lục tổ dạy người phải dứt trừ tâm vọng tưởng, tâm tham sân, tâm tật đố, tâm ngu si, tâm phiền não, tâm dối nịnh, tâm tà ngụy, tâm yêu ghét, tâm tán loạn, tâm thị phi, tâm cống cao, tâm năng sở, tâm nhiễm trước, tâm nhân ngã, tâm lấy bỏ, tâm có không, tâm tu chứng. Trừ sạch được những tâm ấy, mới có thể thấy tánh thành Phật.”
            Người tu thiền hỏi: “Như thầy đã trừ được một tâm nào trong số đó chăng?”
            Tông Bổn hỏi lại: “Các ngươi thần thông diệu dụng, kiến giải đặc biệt, trí huệ đạo đức được như đại sư Lục tổ hay chăng? Như chưa được thì chẳng nên nói ra lời ấy. Bằng nói lời như vậy, tức là thuyết của ma. Vì cớ dứt mất hạt giống Phật, sau này địa ngục Vô gián chẳng buông tha. Vì sao vậy? Nếu có người mới tu hành, một lòng tin

諸祖指歸淨土文

明師指歸淨土者,如微塵數。今略引諸祖以證之。
天如和尙云。多見今之叅禪者,不究如來

* Trang 262 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ