LOGO VNBET
được thẳng lên An Dưỡng.(1) Đó chẳng phải là chỉ đường về Tịnh độ đó sao?
“Lại khi một vị tăng qua đời, đại chúng tụng niệm xong thì hồi hướng phục nguyện rằng:
Thần thức siêu thăng Tịnh độ.
Nghiệp quả dứt hẳn trần lao.
Sen nở lên ngôi Thượng phẩm.
Phật thọ ký bậc Nhất sanh.(2)
“Đó chẳng phải là chỉ đường về Tịnh độ đó sao?
“Đến khi an táng người chết, không có nghi lễ nào khác, chỉ khiến vị Duy-na(3)khởi xướng rằng: Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới Đại từ Đại bi A-di-đà Phật.
_____________________________________
(1)An Dưỡng: Tên khác của cõi Cực Lạc hay Tịnh độ.
(2)Nhất sanh, nói đủ là Nhất sanh bổ xứ, là vị Bồ Tát chỉ còn một lần tái sanh nữa sẽ chứng quả Phật.
(3)Duy-na, hay Kiết ma, là vị tăng phụ trách về nghi lễ, phép tắc trong một ngôi chùa.
諸經指歸淨土文

            淨土教門如恒河沙,略引數則以破疑也。
            大無量夀經云。佛告彌勒,於此世界有七百二十億不退菩薩往生極樂國土。諸小行菩薩,不可稱計,皆得往生。又不但我國,乃至

* Trang 296 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ