LOGO VNBET
Đáp: “Nào ta có muốn biện giải đâu, chỉ vì bất đắc dĩ đó thôi. Như thật lòng ta muốn, ấy là muốn cho khắp cả mười phương đều là Cực Lạc, khắp cả chúng sanh đều thành Phật đạo.”
Người kia nói: “Nguyện lớn từ bi của sư, từ lâu tôi đã biết; chỗ nghi hoặc của tôi, nay đã được trừ dứt. Từ nay xin bái biệt sư, trở về chuyên tâm niệm Phật tu hành.” 
身為苦本,覺悟早修

              三界無安,猶如火宅。三界苦緣,猶如牢獄。三界之內,六道所居。六道者,何也。天仙道,人倫道,修羅道,餓鬼道,畜生道,地獄道。依佛理而言之,六道無非是苦。
不見法華經云。
我以佛眼觀,
見六道眾生,
貧竆無福慧,
入生死險道,
相續苦不斷。                                                                                
            是也

* Trang 648 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ