LOGO VNBET
nữ. Như Xá-lỵ-phất vốn chẳng phải là nữ mà hiện ra thân nữ, tất cả nữ nhân cũng đều như vậy, tuy hiện ra thân nữ nhưng chẳng phải là nữ. Cho nên Phật dạy rằng tất cả các pháp vốn thật không có nam nữ.
“Dứt lời, thiên nữ lại thâu lại sức thần thông, Xá-lỵ-phất hiện thân trở lại như cũ.
“Như vậy, trong tánh chân như lẽ nào lại có tướng nam, tướng nữ hay sao? Huống chi trong kinh Pháp Hoa có
身雖出家不求淨土

            天如和尙云。近世有等出家,雖云離俗,俗習不除。盡曰出塵,塵緣不斷。經教固不知,參禪又不會。心猿亂走,意馬奔馳。作隊成羣,打閧過日。非但虛消信施,亦乃埋沒己靈。眼光落地之時,路頭向甚處去。
            正是青天白日爺娘不識。未證謂證,未得謂得。實乃徒入空門,虛生浪死。
            噫。問君出家因甚麽事。爲衣食故。貪富貴故。求安樂故。父母捨汝出家,指望超度父母,報答四恩。如今自己尙無靠託,况能拔濟他人乎。

* Trang 1100 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ