LOGO VNBET
辦明天誅雷擊

太原曰。宋人謂雷擊者,陰陽相激,偶爾觸死,非特然也。此說何如。
空谷曰。驚蟄之後,二陰在上,四陽在下。芒種之後,五陽在上,一陰在下。旣陰陽相激,雷雨交作,則合時時相激,雷雨不停。何故晴雨間然耶。
當知二氣交運,如轆轤之輪,互爲高下,若相激。則安能發育萬物乎。日月星辰,風雲雷雨皆天地體用,各有天神主之應時不忒。故有祭天亨地之理。風雨均調,蒼生善業所感。不調時,惡業所感。非上天無慈心也。
言雷擊者。永樂二十二年,台州,天封寺,維那士弘爲雷打死,頃焉復穌之。自言死去見諸天神教誡曰。汝先世爲巡檢,曲罪一夫,枉罹極刑。汝能奉佛,故未償其命。後世爲住持僧,將常住銅錢,潛埋三窖,死後遂湮沒之。二世罪,故今誅。唯今世奉觀音大士至誠,姑存之。後至宣德二年溺水而死。

* Trang 854 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ