LOGO VNBET
“Thiên Thái thệcó câu: ‘Đạo trời nhìn nhận thì tự nhiên dân nhìn nhận, đạo trời lắng nghe thì tự nhiên dân lắng nghe.’(1) Cho nên, đức Khổng tử nói rằng: ‘Ta nghe theo số đông, chưa từng nghe theo ý riêng của một người.’
__________________
(1)Thái thệ (lời thề nguyện lớn) là tên một thiên trong sách đời nhà Châu. Câu này thấy trích trong sách Mạnh tử, quyển 5, phần nói về Vạn Chương. 
辦明鬼神情狀

太原曰。橫渠謂鬼神二氣之良能。程子謂鬼神造化之迹。晦菴謂鬼神氣之屈伸。三人之說皆是一氣之造化也。此言實否。
空谷曰。夫此一氣包羅天地,初無缺少。
充塞天地只此一氣,更無兩箇。一氣曰陽曰陰者。只是此一氣展縮而得名也。
鬼神旣只一氣,則盡天地閒只是一氣故也。然則,何故有天神乎,地祇乎,五嶽之神乎,四瀆神乎,山川之神乎,社稷之神乎,無祀鬼神乎,歷代封禪乎,古今祭祀乎。鬼神如是之多也,較夫三人之說則不侔矣。

* Trang 842 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ