LOGO VNBET
chưa đủ gọi là nhiều, có chỗ nào là không thiết yếu đâu? Lẽ nào chỉ xét ở chỗ sức một người tiếp nhận được hết mới cho là được hay sao? Ví như người khát uống nước, đã cơn khát thì thôi, cần chi biết đến chỗ nước còn thừa?
“Cái học cạn cợt của người đời nay, chỉ theo định kiến mà bài bác đạo Phật, vừa đọc qua vài mươi quyển sách đã 
辯明三教至道

            如是我聞。諸佛蓋爲一大事因緣,入山修道,證果度生。後之學者必效先覺之所爲,乃可以明此一大事也,亦以深隠山居,思惟此事。有客至而問曰。師居於此爲何事乎。
            一元曰。學佛道也。
            曰。佛道之理可得聞乎。
            曰。恣汝所問,吾卽答之。
            客曰。釋道二家之法,本是異端,師何以學之。
            曰。先生何爲出此言也。
            客曰。道之虛無。釋之寂滅。豈不是異端也。

* Trang 1030 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ