LOGO VNBET
辯明梁武定業

            梁武一生奉佛,後至亡國丧身,何也。
            無盡曰。不明定業之人,誠爲可愍。昔日嵩嶽珪禪師云。佛有三能,三不能。
            佛能空一切相,成萬法智而不能卽滅定業。
            佛能知羣有性,竆億劫事,而不能化導無緣。
            佛能度一切有情而不能盡眾生界。
            是謂三能三不能也。
            今有心憤憤,口悱悱,聞佛似冤讐,見僧如蛇虺者,吾末如之何也。以矣。且佛尙不能化導無緣,吾如彼何哉。
            議者皆謂梁武奉佛而亡國,蓋不探佛理者,未足與議也。國祚之短長,世數之治亂。吾不知其然矣。
            堯舜大聖而國止一身。其禪位者,以其子之不肖,而後禪也。其子之不肖,豈天罪

* Trang 1000 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ