LOGO VNBET
辯明精氣神

            玄宗直指云。戒以養精。定以養氣。慧以養神。
            一元曰。悟人自識元精,元氣,元神。迷人妄認色身上精氣神。大愚大錯,恠哉,苦哉。
            豈不見張紫陽說。精氣神者,先天地之元精,元氣,元神也。
            元精,非婬泆之精。元氣,非呼吸之氣。元神,非念慮之神。癡人不曉此意,喚甕作鐘。眼旣不明,理亦不達。矯誘他清信之士。一向在臭皮袋上造作,昧卻一眞佛性,展轉輪迴。妄言此是修行,實可悲也。
            吾以忝爲佛子,豈可懷寶迷邦。宜當開示未來,共入菩提正路。
            精者,本來元精也。戒也,純一無雜,具足清白梵行之相。此乃清淨法身也。清淨法身者,卽是汝之性也。

* Trang 1082 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ