LOGO VNBET
Lưng đeo tiền mười vạn,
Cưỡi hạc lên Dương châu.(1)
Bốn là:
Không thiền, không Tịnh độ,
Giường sắt, cột đồng chờ.
_______________________
(1) Xứ Dương Châu có núi Bồng Lai tương truyền là nơi thần tiên ở, nên câu này có ý nói là đã được giàu sang lại còn được lên đến cảnh tiên, không còn gì khoái lạc hơn nữa! Ví như người tu thiền đã thông hiểu pháp Phật, lại thêm tu pháp môn Tịnh độ nên được về cõi Phật, chỗ sở đắc trong pháp Phật lại càng sâu rộng hơn.

長蘆賾禪師勸叅禪人兼修淨土

夫以念爲念,以生爲生者,常見之所失也。以無念爲無念,以無生爲無生者,邪見之所惑也。念而無念,生而無生者,第一義諦也。
是以實際理地,不受一塵。則上無諸佛之可念,下無淨土之可生。佛事門中不捨一法。則總攝諸根,蓋有念佛三昧。還源要術,示開往生一門。
所以終日念佛,而不乖於無念。熾然往

* Trang 220 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ