LOGO VNBET
Thiền sư dạy: “Những ai chê bai phỉ báng Tam bảo,(1) làm các điều dữ, nhất định sẽ đọa lạc vào cảnh giới địa ngục.
“Mười Pháp giới như vừa nói đó, thảy đều là do nơi việc làm và sự tu tập của mỗi người.”
Tông  Bổn  liền  đảnh  lễ,  cảm  tạ  thầy  và  nói  rằng:  “Nếu chẳng phải duyên may từ đời trước, làm sao được gặp bậc minh sư mở mang chỉ bảo như thế này?”
_____________________________________
(1)Tam bảo: Ba ngôi báu, tức là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Về ý nghĩa cụ thể và chi tiết của Tam bảo, xin tìm đọc trong sách Về mái chùa xưacủa Nguyên Minh, Nxb Tôn giáo.

 
開示叅禪龜鏡文

學道之門,別無奇特。洗滌根塵,以悟爲則。
諸人者。欲修無常菩提,必用堅持齋戒。戒行若不嚴持,菩提終不成就。
何以故。戒爲萬行之先鋒,六度之基址。如造屋宅,先固其基。若無基址,徒架虛空。
夫戒者,大乘僧三聚戒也。攝律儀戒,無惡不斷,卽諸惡莫作也。攝善法界,無善不積,

* Trang 100 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ