LOGO VNBET
Nếu chẳng nhiều đời tu phước huệ,
Không thể được nghe chánh pháp này.
Đã từng cúng dường các đức Phật,
Nên đủ nhân duyên hiểu nghĩa sâu.
Cõi Phật Di-đà vui vô hạn,
Chỉ riêng chư Phật mới rõ biết.
Thanh văn, Duyên giác khắp thế gian,
Dù cố hết sức không thể hiểu.
Pháp mầu của bậc Đại Pháp vương,
Cứu độ muôn loài thoát bể khổ.

阿彌陀佛因地事理

或問曰。師常勸念阿彌陀佛,未知阿彌陀佛有因地否。
宗本曰。阿彌陀佛因地,載於藏教甚多。今略引一二,以詶子之所問。
鼓音王經云。過去久遠劫中,有國名妙喜,王名憍尸迦,祖父清泰國王,父月上轉輪王,母殊勝妙顏。王后生三子,長曰月明,次曰憍尸迦,三曰帝眾。

* Trang 322 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ