LOGO VNBET
làm chồn 500 kiếp!(1) Lẽ nào lại đem Chánh pháp của Như
___________________________________________________
(1)Lấy ý từ Vô môn quan, tắc thứ 2: Con chồn hoang của Bách trượng. Nội dung như sau: Hòa thượng Bách Trượng mỗi khi giảng pháp đều có một ông già đến nghe. Khi tăng chúng lui ra, ông lão cũng đi mất. Một hôm, nghe pháp xong ông lão vẫn không đi. Hòa thượng hỏi: “Ông là ai vậy?” Ông lão nói: “Tôi thật không phải người. Vào thời Phật Ca-diếp trong quá khứ tôi đã từng ở núi này tu tập. Nhân có người đến học, hỏi rằng: Bậc tu hành lớn có rơi vào nhân quả hay chăng?” Tôi đáp: Không. Liền phải đọa làm thân chồn hoang 500 kiếp. Nay thỉnh hòa thượng ban cho một câu chuyển ngữ, may ra được thoát kiếp chồn.” Nói xong liền hỏi: “Bậc tu hành lớn có rơi vào nhân quả hay chăng?” Hòa thượng đáp: “Không che mờ nhân quả.” Ông lão nghe xong đại ngộ, lễ bái rồi nói rằng: “Nay tôi đã thoát kiếp chồn, bỏ xác sau núi, xin thầy chôn cất theo lễ của người tu.” 
離相顯性往生淨土

            或問曰。女人念佛,得生淨土否。
            一元曰。是何言歟。鸚鵡鴝鵒念佛尙得往生,况於人乎。
            或曰。女有十惡,云何便得往生。
            一初生父母不喜。二舉養視無滋味。三心常畏人。四父母憂嫁。五父母生離。六畏夫喜怒。七懷產甚難。八小爲父母檢錄。九中爲夫主制禁。十老爲兒孫所訶。從生至終不得自在。

* Trang 1088 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ