LOGO VNBET
sông suối, đồng ruộng, đều khiến cho hết thảy chúng sanh phát tâm Bồ-đề. Nếu Bồ Tát không phát tâm như vậy thì phạm vào khinh giới.’(1)
______________________________________________________
(1)Nguyên bản Hán văn dùng “khinh cấu tội”, chỉ việc phạm vào một trong các khinh cấu giới hay khinh giới, tiếng Phạn là duṣkṛta, dịch âm là đột-kiết-la. Các khinh giới được thiết lập trong mối quan hệ so sánh với 10 trọng giới, vì thế mà gọi là khinh giới, có nghĩa là nhẹ hơn so với các trọng giới, chứ hoàn toàn không có nghĩa là đáng xem thường. Các kinh luận nói về 
預辦淨土資糧

            龍舒曰。譬如人入大城中,則先覓安下處,卻出幹事,抵暮昏黑,則有投宿之地。
            先覓安下處者,修淨土之謂也。抵暮昏黑者,大限到來之謂也。有投宿之地者,生蓮華中不落惡趣之謂也。
            又如春月遠行,先須備雨具,驟雨忽至,則無淋漓狼狽之患。
            先備雨具者,修淨土之謂也。驟雨忽至者,大命將盡之謂也。無淋漓狼狽之患者,不至沈輪惡趣受諸苦惱之謂也。
            且先覓安下處者,不害其幹事。先備雨具

* Trang 1232 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ