LOGO VNBET
            Than ôi! Kẻ phàm phu khi niệm Phật mà còn có những ý tưởng xấu khởi lên, huống chi là không niệm Phật? Nay tôi quán xét thấy rằng, chẳng những là niệm tưởng đến đức Phật  bên  ngoài,  mà  cũng  chính  là  tự  thức  tỉnh  bản  tâm, đừng mê muội không thấy được bản tánh. Ngay khi không còn mê muội bản tánh thì ba nghiệp(1) tự nhiên
(1) Ba nghiệp: tức khẩu nghiệp, nghiệp tạo do lời nói; thân nghiệp, nghiệp tạo
龍舒居士口業勸戒文

            居士曰。口誦佛名,如吐珠玉,天堂佛國之報。口說善事,如噴清香。稱人長同。口宣教化,如放光明,破人迷暗。口語誠實,如舒布帛。實濟人用。
            口談無益,如嚼木屑,不如默以養氣。口言欺詐,如蒙陷穽,行則悞人。口好戲謔,如掉刀劍,有時傷人。口稱惡事如出臭氣。說人短同。口道穢語如流蛆蟲,地獄畜生之報。
            人生不過身口意業。殺,盗,婬,爲身三業。妄言,綺語,兩舌,惡口爲口四業。貪,

* Trang 340 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ