LOGO VNBET
Cho  nên  thôi  thúc  hết  thảy  đại  chúng,  ai  nấy  đều  nên niệm Phật A-di-đà, trăm, ngàn cho tới muôn ngàn tiếng. Hồi hướng cùng một duyên, nguyện sanh về Tịnh độ.
Gắng cầu Thắng hội Liên trì, đất vàng pháp sáng, dìu dắt lấy nhau ắt mãn nguyện ấy. Ví như bơi thuyền xuôi nước, lại thêm sức người chèo lái, dù đường xa muôn dặm, chẳng nhọc sức cũng tới nơi!
Mùa đông năm Nguyên Hựu thứ tư,(1) Tông Trạch(2) này nằm  mộng  thấy  một  người  đội  khăn  đen,  mặc  áo  trắng, chừng ba mươi tuổi, dung mạo thanh tú, cử chỉ khoan thai, chắp tay vái Tông Trạch này mà thưa rằng: “Tôi muốn vào hội Di-đà, xin ngài ghi tên tôi.” Tông Trạch này liền lấy ra cuốn sổ Liên hoa Thắng hội, cầm bút hỏi rằng: “Ngài tên chi?”  Người  ấy  đáp  rằng:  “Tôi  tên  Phổ  Huệ.” 
____________________
(1) Tức là năm 1089 (Kỷ Tỵ), vào đời vua Tống Triết Tông.
(2) Thiền sư Trương Lô Trạch tự xưng. 


龍舒王居士勸人徑修淨土文

世有專於叅禪者,只說唯心淨土,豈復更有淨土。自性彌陀,不必更有彌陀。
皆失之矣。何則。此言甚高,切恐不易到。彼西方淨土無貪無戀無瞋無癡。吾心能無貪無戀無瞋無癡乎。

* Trang 234 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ