LOGO VNBET
因此三荒兩旱,
爲人豈不思量。
若要報答天地,
除非齋戒賢良。
              諸仁者。
殺他一命還他殺,
一念回光免禍殃。
              偈曰。
畜生本是人來做,
人畜輪迴古到今。
不要披毛并戴角,
勸君休使畜生心。
 
11. Văn giới sát của Tổ sư Phổ Am
Thương thay kẻ tục nhân ngu muội,
Tạo nhiều tội ác lại thắp hương!
Đình thần, miếu vũ khắp làng,
Thảy đều là chốn đàn tràng gây oan.
Nơi nơi giết vịt, mổ bò.
Chốn chốn quay gà, luộc lợn;
Kẻ khéo cầm dao đâm cổ.
Người vụng nấu nước, quạt than.

* Trang 562 *
device

Nhân thử tam hoang lưỡng hạn.
Vi nhân khởi bất tư lương.
Nhược yếu báo đáp thiên địa.
Trừ phi trai giới hiền lương.
Chư nhân giả!
Sát tha nhất mạng hoàn tha sát.
Nhất niệm hồi quang miễn họa ương.
Kệ viết:
Súc sanh bổn thị nhân lai tố,
Nhân súc luân hồi cổ đáo kim.
Bất yếu phi mao tịnh đới giác,
Khuyến quân hưu sử súc sanh tâm.
 

Việc giết hại lăng xăng, nhộn nhịp,
Cùng cạo lông, mổ bụng tơi bời.
Nấu ra rồi nửa sống, nửa chín,
Lại tranh nhau xẻo lấy ít nhiều.
Thật chẳng khác dạ-xoa, la-sát,
Cũng không thua cọp dữ, hùm beo.
Cúng dâng quỉ dữ, thần tà,
Những thần chánh trực ắt là tránh xa!
Quỉ thần biết có dùng no chán?

* Trang 563 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ