LOGO VNBET
威儀,而得大自在。不垢不淨,無縛無脫。當是時也,孰爲戒定慧。孰爲禪教律。
我心佛心一無差別,此修淨土之極致也。八功德水,金蓮華臺,又何必疑哉。淨土樞要之作,勤矣。


14. Thừa tướng Trịnh Thanh Chi khuyên tu Tịnh độ

Người ta đều bảo rằng tu Tịnh độ chẳng bằng thiền, giáo, luật. (1)  Riêng  tôi  cho  rằng  các pháp môn thiền, giáo, luật chẳng bằng tu Tịnh độ.
Chân tánh sáng suốt mầu nhiệm, rổng rang thấu suốt, dù kẻ trí hay người ngu, không ai là không sẵn có đầy đủ. Chỉ do căn trần huyễn cảnh mà cùng nhau chìm đắm, sanh tử luân hồi, cùng kiếp chẳng dứt.
Cho  nên  đạo  Phật  lấy thiền,  giáo,  luật mà  tạm  làm phương tiện, khiến cho người ta theo cửa mà vào, đều được siêu thoát, giác ngộ. Duy có đức Phật A-di-đàriêng mở một pháp môn. Ngài dạy rằng: “Tu hành Tịnh độ như phương thuốc trị bệnh, giản dị mà cốt yếu, thẳng thắn rõ ràng. Chỉ chuyên một niệm liền đạt giải thoát. Dù là xuất
___________________________________
(1) Thiền, giáo, luật: ba hướng tu trì, chuyên sâu về ba khía cạnh. Thiền là chuyên tu thiền định, giáo là chuyên nghiên tầm giáo điển, luật là chuyên trì giới luật. Do ba hướng tu trì mà thành ra các tông, phái khác nhau.

* Trang 252 *
device

tự tại. Bất cấu bất tịnh, vô phược vô thoát. Đương thị thời dã, phục vi giới định huệ. Phục vi thiền giáo luật.
Ngã tâm Phật tâm nhất vô sai biệt, thử tu Tịnh độ chi cực trí giả. Bát công đức thủy, kim liên hoa đài, hựu hà tất nghi tai. Tịnh độ xu yếu chi tác, cần hỹ. 


gia cũng đều có thể làm theo. Người ta chỉ cho rằng đây là giáo thuyết thiển cận để hóa độ những kẻ ngu tục, nhưng thật ra đây chính là con đường tắt nhanh chóng để thành tựu quả Phật.
Người  học  Phật  ngày  nay  chẳng  ngoài  ba  môn thiền, giáo, luật. Cứu cánh rốt ráo thì thiền là vượt trội, nhưng nếu không phải bậc thượng căn lợi khí, thần lãnh ý hội, thì chẳng khỏi sa vào chỗ chấp không. Nghiên cứu ba thừa thì giáo là vượt trội, nhưng nếu không phải đạt đến chỗ được ý quên lời thì chưa khỏi cái bệnh học suông trong đống giấy cũ! Ngăn ác khuyến thiện thì luật là vượt trội, nhưng nếu không phải bậc thân tâm trong sạch, trong ngoài như một, thì chưa khỏi cái khổ tự ràng buộc.
Nói  chung  thì  cửa  vào  đạo  là thiền,  giáo,  luật,  mà  chỗ nhắm đến là giới, định, huệ. Nếu không do thiền, giáo, luật mà đạt được giới, định, huệ thì chỉ duy có một pháp môn Tịnh độ mà thôi!

* Trang 253 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ