LOGO VNBET
旣不能自修,又障他人修。此入地獄如箭射,誠可愍也。汝當速急懺悔,一心念佛。他日蓮華化生,方知我今日之不虛言也。
於是禪者悚然惶怖,受教奉行。 


15. Biện minh thuyết Tây phương Tịnh độ của Lục tổ đại sư

Có người tu thiền hỏi rằng: “Như thầy nói rằng niệm  Phật  chắc  chắn  sanh  về  Tây  phương. Còn ngài Lục tổ dạy rằng: Tây phương là tự tánh của mình, chẳng cần cầu sanh về đó nữa. Lời nói của hai vị sao chẳng phù hợp nhau?”
Tông Bổn này đáp rằng: “Lời dạy của Lục tổ là dùng lý để quyết định sự, nhưng rốt ráo cũng không có lý nào ngoài sự. Còn lời của ta đây là dùng sự để làm rõ lý, nhưng rốt ráo cũng không có sự nào ngoài lý.
“Cần phải biết rằng, ngoài tâm không có cảnh, hết thảy cảnh đều là tâm. Tâm, pháp biến hóa khắp cùng; sự lý đều bình đẳng. Chỉ bởi có kẻ lợi căn, có người chậm trí, nên mới thành có chỗ thấy sai khác.
“Như thật đến được địa vị của Lục tổ thì không có Phật nào để niệm, làm gì có Tịnh độ để vãng sanh? Còn như chưa được như vậy, hãy lắng nghe chỗ cứu cánh của ta.”

* Trang 260 *
device

Ký bất năng tự tu, hựu chướng tha nhân tu. Thử nhập địa ngục như tiễn xạ, thành khả mẫn dã. Nhữ đương tốc cấp sám hối, nhất tâm niệm Phật. Tha nhật liên hoa hóa sanh, phương tri ngã kim nhật chi bất hư ngôn dã.
Ư  thị  thiền  giả,  tủng  nhiên  hoàng  bố,  thọ  giáo  phụng hành. 

Người ấy nói rằng: “Tôi xin được nghe.”
Tông Bổn nói: “Đại sư Lục tổ là Phật tái thế, chẳng phải kẻ phàm phu đời nay sánh kịp. Lục tổ thuyết pháp chuyên bàn về tánh lý, cốt yếu muốn cho người học buông bỏ hết các duyên, ngay nơi đó thành Phật. Người đời nay chẳng hiểu được nghĩa chân thật, chỉ học theo lời nói, có khác gì con vẹt. Chim vẹt chỉ học nói theo được tiếng người, không thể làm được những việc như người. Người chưa đạt tới chỗ tâm địa như Tổ sư mà đã lấy câu nói của ngài để bàn giải, đó là chỗ giống như con vẹt, thật đáng cười những kẻ ấy chẳng tự biết mình.”
Người tu thiền lại hỏi: “Lục tổ dạy rằng: Người phương Đông gây tội, niệm Phật cầu sanh phương Tây; người phương Tây gây tội, niệm Phật cầu sanh cõi nào?”(1)
Tông Bổn đáp: “Lục tổ chỉ lấy hai phương đông, tây làm thí dụ so sánh với hai giới tăng, tục, chưa từng nói là
_________________________________
(1) Những đoạn trích lời Lục tổ ở đây đều lấy từ kinh Pháp bảo đàn.

* Trang 261 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ