LOGO VNBET

答曰。人之生日到來,修要預先齋戒,嚴潔道場。或供佛齋僧,或誦經念佛。或至誠禮懺,或買命放生。果能如是,名報親恩。存者福樂百年,亡者超昇佛國。非但利益父母,  抑亦自増福田。若不如斯,是爲大逆。
16. Răn sát sanh trong việc mừng sanh nhật

Có người hỏi: “Người đời đến sanh nhật luôn nói rằng mừng ngày sanh, rồi giết hại nhiều vật mạng để bày tiệc rượu linh đình, mời thỉnh họ hàng, thân quyến, bè bạn, láng giềng, suốt ngày ăn uống vui mừng, việc ấy thế nào?”
Đáp: “Kẻ phàm phu mê muội ắt suy nghĩ vậy, nhưng bậc hiền giả thì không như thế. Nếu thật mừng ngày sanh, cầu trường thọ, ắt phải tỏ đức hiếu sanh, phóng sanh. Nếu giết hại vật mạng sanh linh để mừng ngày sanh của mình thì thật là vô lý.
“Nên biết rằng, ngày sanh của mình chính là ngày khó nhọc nguy nan của mẹ. Sao chẳng suy nghĩ việc báo đáp công ơn cha mẹ, còn ngược lại lấy sự tạo tội làm vui? Nên nhớ  nghĩ  đến  mẹ  hiền  chín  tháng  cưu  mang,  ba  năm  bú mớm, chịu đựng biết bao nhiêu khó khăn cay đắng, nếm trải biết bao sự khổ nhọc, lo âu! Đến kỳ sanh nở thì mạng sống như ngọn đèn dưới gió, xuất huyết dầm dề, mê man hồi lâu

* Trang 596 *
device

Đáp  viết:  Nhân  chi  sanh  nhật  đáo  lai,  tu  yếu  dự  tiên trai giới, nghiêm khiết đạo tràng. Hoặc cúng Phật trai tăng, hoặc tụng kinh niệm Phật, hoặc chí thành lễ sám, hoặc mãi mạng phóng sanh. Quả năng như thị, danh báo thân ân. Tồn giả phước lạc bách niên, vong giả siêu thăng Phật quốc. Phi đãn lợi ích phụ mẫu, ức diệc tự tăng phước điền. Nhược bất như tư, thị vi đại nghịch.

 
hồi lâu mới tỉnh! Bấy giờ mẹ không hề nghĩ đến bản thân, chỉ lo lắng tự hỏi không biết con sanh ra là trai hay gái, thân hình có được trọn vẹn, đầy đủ hay chăng? Nếu quả được đầy đủ thì lòng mẹ mới yên.
“Nếu nhà khá giả ắt lo thuê người chăm sóc. Gặp cảnh nhà nghèo thì mẹ phải tự nuôi dưỡng, bú mớm, nâng niu như hòn ngọc trên tay, nhơ nhớp chẳng ngại, nóng lạnh bức bách cũng phải lo việc giặt giũ; chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo dành cho con, ngậm đắng nuốt cay, nhường hết ngọt bùi, nuôi dưỡng cho đến khi khôn lớn nên người.
“Quả thật là:
Thương thay cha mẹ.
Sanh ta nhọc thay!
Muốn báo ân sâu.
Trời rộng khôn cùng!
“Bởi vậy, kinh Thai cốtcó đoạn: “A-nanbạch Phật: ‘Thế tôn! Trong khắp cõi đại thiên, việc gì là lớn nhất?

* Trang 597 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ