LOGO VNBET
瞋,癡爲意三業。總謂之十惡。若持不犯,乃謂之十善。
            據佛所言,口業果報多於身,意二業。何則。發意,則未形於外。出言,則遂見矣。舉身爲惡,猶有時艱阻,不若口之易發,故也。
            未問隔世之事,且以現世言之。今人有一言稱人,其人終身受賜,福及子孫者。有一言陷人,其人終身受害,累及子孫者。
            口業豈不重哉。出乎爾者,反乎爾,在彼固可畏矣。然在己,怨天者竆,怨人者無智。唯當戒愼,可也。故述聖賢之意,特勸戒焉。 
19. Bài văn của cư sĩ Long Thư khuyên giữ gìn khẩu nghiệp

Cư sĩ Long Thư nói rằng: “Miệng niệm danh hiệu Phật như nhả ra châu ngọc, sẽ được phước báo sanh về cõi trời, nước Phật. Miệng nói việc lành như phun ra hương thơm, đồng với việc khen ngợi ưu điểm của người khác. Miệng nói lời giáo hóa như phóng hào quang, phá tan sự mê tối cho người khác. Miệng nói lời thành thật như tấm vải lụa vuốt phẳng, thật là có ích cho người khác.

* Trang 342 *
device

vi khẩu tứ nghiệp. Tham, sân, si vi ý tam nghiệp. Tổng vị chi thập ác. Nhược trì bất phạm, nãi vị chi thập thiện.
Cứ Phật sở ngôn, khẩu nghiệp quả báo đa ư thân, ý nhị nghiệp. Hà tắc? Phát ý, tắc vị hình ư ngoại. Xuất ngôn, tắc toại kiến hỹ. Cử thân vi ác, du hữu thời gian trở, bất nhược khẩu chi dị phát, cố dã.
Vị vấn cách thế chi sự, thả dĩ hiện thế ngôn chi. Kim nhân hữu nhất ngôn xưng nhân, kỳ nhân chung thân thọ tứ, phước cập tử tôn giả. Hữu nhất ngôn hãm nhân, kỳ nhân chung thân thọ hại, lụy cập tử tôn giả.
Khẩu nghiệp khởi bất trọng tai? Xuất hồ nhĩ giả, phản hồ nhĩ, tại bỉ cố khả úy hỹ. Nhiên tại kỷ, oán thiên giả cùng, oán nhân giả vô trí. Duy đương giới thận, khả dã. Cố thuật thánh hiền chi ý, đặc khuyến giới yên.
“Miệng bàn luận điều vô ích như nhai mạt cưa, không bằng lặng thinh để nuôi dưỡng hơi thở. Miệng nói lời dối trá như che bít hầm bẫy, bước đi ắt phải hại người. Miệng ưa nói lời giễu cợt như múa gươm đao, ắt có lúc phải làm tổn thương người. Miệng nói ra việc dữ như bốc mùi hôi thối, đồng với việc chê bai khuyết điểm của người khác. Miệng nói lời dơ nhớp như có giòi bọ bên trong, sẽ bị tội báo nơi địa ngục hoặc sanh làm súc sanh.
“Đời  sống  con  người  không  gì  ngoài  các  nghiệp thân, miệngvà ý. Giết hại, trộm cướp, tà dâm là 3 nghiệp ác

* Trang 343 *
device

của thân. Nói dối trá, nói lời trau chuốt vô nghĩa, nói lời đâm thọc chia rẽ, nói lời hung dữ độc ác là 4 nghiệp ác của miệng. Tham lam, sân hận, si mê là 3 nghiệp ác của ý. Gọi chung là Mười nghiệp ác. Nếu giữ gìn không phạm vào các điều trên thì gọi là Mười nghiệp lành.
Theo lời Phật dạy thì quả báo do nghiệp của miệng nhiều hơn so với hai nghiệp thânvà ý. Vì sao vậy? Ý tưởng phát khởi  trong  tâm,  chưa  hiện  ra  ngoài,  nhưng  lời  nói  ra  thì người khác đã biết ngay. Đến như thân làm việc ác còn có lúc bị ngăn trở, không giống như miệng rất dễ nói ra lời ác. Nguyên nhân là như vậy.
Không nói chi việc đời trước, chỉ nói việc đời này. Như nay có người khen ngợi kẻ khác một lời, kẻ ấy trọn đời chịu ơn, phước đức còn lưu lại cho đến con cháu. Như nói một lời hãm hại kẻ khác, kẻ ấy trọn đời bị hại, còn liên lụy tới cháu con. Nghiệp của miệng như vậy há chẳng phải là nặng lắm hay sao?
Nói ra điều gì rồi đều phải tự mình nhận lại, nên nghiệp của miệng thật đáng sợ lắm thay! Hết thảy đều do nơi

* Trang 344 *
device

chính mình, nên oán trách trời là bế tắc, còn oán trách người khác là ngu si. Chỉ nên tự mình cẩn thận gìn giữ lời nói mới là hợp lý.
Cho nên tôi mới dẫn lại theo ý các bậc thánh hiền, đặc biệt khuyên răn việc giữ gìn khẩu nghiệp.(1)
________________________________________
(1)Sách Quy nguyên trực chỉ, riêng quyển thượng này có tất cả 19 bài. Từ bài 1 đến bài 7 khuyên người phát lòng tin (khuyến tín). Hai bài 8 và 9 khuyên người phát nguyện vãng sanh (khuyến nguyện). Từ bài 10 đến bài 14 khuyên người thực hành pháp niệm Phật cầu vãng sanh (khuyến hành). Như vậy là gồm đủ cả tín, nguyện, hành, ba món hành trang tối cần thiết cho người trên đường về Tịnh độ.Từ bài 15 đến bài 18 nhằm dứt sạch những sự hiểu biết sai lầm hoặc nghi ngại của người tu Tịnh độ, nhằm củng cố, quyết định đức tin.Vì sao đặt nặng việc khuyến tín hơn so với khuyến hành? Vì lòng tin là căn bản và rất khó sanh khởi. Nếu lòng tin không sanh khởi thì chẳng những không thể phát nguyện mà cũng không thể thực hành, lại sanh ra chê bai, phỉ báng. Cho nên cuối cùng lại có một bài khuyên răn giữ gìn khẩu nghiệp.Quyển thượng này riêng dẫn những lời dạy của Thiền tông về pháp môn Tịnh độ, nhằm dứt lòng nghi ngờ cho những bậc thượng căn. Hai quyển sau sẽ gồm dẫn cả Đạo giáo (Lão giáo) và Nho giáo để giải trừ sự nghi ngờ cho những kẻ thuộc hàng trung, hạ.

* Trang 345 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ