LOGO VNBET
無罪,悉得解脫。雖得解脫,七分之中而乃獲一。六分功德生者自受。吾勸善男女等,聞徤自修,分分己獲。
              長者。若修度亡佛事,宜用嚴潔香羞,殷勤禮敬。若不如斯,存亡少益。
              爾時長者歡喜,合掌而退。
              嗚呼。先聖慈悲方便,只要後人信行。後人不信行,孤負先聖遺訓。
              噫。世人愼終追遠,正在此時,不可不謹。

19. Răn việc giết hại vì người chết

Có  người  hỏi:  “Tôi  thường  thấy  người  đời  khi gia quyến có người chết thường chẳng tin làm theo Phật pháp, ngược lại còn giết hại vật mạng, bày rượu thịt mà đãi khách đến viếng tang, việc ấy thế nào?”
Đáp: “Quả thật có như lời ông nói, nhưng tôi cũng chẳng biết làm sao mà cứu họ!”
Hỏi: “Vì sao vậy?”
Đáp: “Những kẻ tham ăn thịt uống rượu nhiều vô kể, chư Phật còn không cứu được họ, huống chi là một mình tôi?”

* Trang 618 *
device

hoạch nhất. Lục phần công đức, sanh giả tự thọ. Ngô khuyến thiện nam nữ đẳng, văn kiện tự tu, phần phần kỷ hoạch.
Trưởng giả! Nhược tu độ vong Phật sự, nghi dụng nghiêm khiết hương tu, ân cần lễ kính. Nhược bất như tư, tồn vong thiểu ích.
Nhĩ thời trưởng giả hoan hỷ, hiệp chưởng nhi thối.
Ô hô! Tiên Thánh từ bi phương tiện, chỉ yếu hậu nhân tín hành. Hậu nhân bất tín bất hành, cô phụ tiên thánh di huấn.
! Thế nhân thận chung truy viễn, chánh tại thử thời, bất khả bất cẩn. 
Người kia nói: “Đành là như vậy, nhưng vẫn còn có nhiều người biết tin tưởng làm theo.”
Tông Bổn nói: “Lành thay, lành thay! Như trong kinh ĐịaTạng có ghi lại: ‘Khi ấy, Đại Bồ Tát Địa Tạng bạch Phật: Thế  Tôn!  Con  xem  thấy  chúng  sanh  trong  cõi Diêm-phùnày, khua tay động chân đều phạm vào tội lỗi. Giá như có những người tu tập điều lành thì đa phần là thối lui ngay từ lúc mới phát tâm. Nếu gặp các ác duyên thì nhanh chóng tăng trưởng. Nếu chẳng gặp bậc tri thức khuyên dạy việc tu trì thì phải xoay vần chịu khổ mãi không thôi.’

* Trang 619 *
device

“Cũng trong kinh Địa Tạng, còn có đoạn dạy rằng: ‘Như cha  mẹ,  quyến  thuộc  mãn  phần,  nên  làm  các  điều  phước thiện để hồi hướng giúp ích cho họ trên con đường sắp tới. Hoặc treo cờ phướn, thắp đèn nhang, tụng đọc kinh Phật; hoặc cúng dường trước tượng Phật, cho đến niệm danh hiệu Phật, Bồ Tát nhiều lần bên tai người chết. Nhờ đó mà người chết dù có tội nghiệp cũng được tiêu trừ.
“Lại vì người đã chết mà trong vòng bốn mươi chín ngày tinh chuyên trai giới niệm Phật. Như vậy có thể giúp cho người chết được siêu thăng, mà người còn sống cũng được nhiều lợi ích. Vì thế, hôm nay con đối trước đức Phật Thế Tôn và đại chúng mà khuyên dạy tất cả chúng sanh trong cõi Diêm-phù-đề, khi có người thân qua đời, phải thận trọng tránh việc giết hại sanh linh mà bái tế quỷ thần. Vì sao vậy? Việc ấy thật chẳng có chút lợi ích nào cho vong linh người chết, chỉ kết thêm tội duyên, càng thêm nặng tội. Ví như lúc bình sanh người chết đã từng tu tập phước thiện, lẽ ra sẽ được siêu thăng, nhưng gặp những ác duyên do thân quyến còn sống tạo ra, liền phải rơi ngay vào nẻo ác. Huống chi đối với những người không có tu hành thì làm sao thoát được cảnh khổ? Cũng giống như có người từ phương xa đến, đã ba ngày không có gì ăn, lại phải gánh vác vật nặng hơn trăm cân, chợt có người bên cạnh lại nhờ vác thêm một ít đồ nữa. Thật càng thêm khốn khổ, nặng nề.’
“Khi Bồ Tát Địa Tạng nói ra những lời ấy rồi, trong pháp hội có một vị trưởng giả tên là Đại Biện, chắp tay cung kính thưa hỏi Bồ Tát Địa Tạng rằng: ‘Bạch Đại sĩ! Những chúng sanh trong cõi Nam Diêm-phù-đề, sau khi

* Trang 620 *
device

chết rồi, nếu có họ hàng thân quyến vì họ mà tu các công đức, cho đến thiết trai cúng dường, thì những người chết ấy có được giải thoát hay chăng?’
“Bồ Tát Địa Tạng đáp: ‘Trưởng giả! Nay tôi sẽ nương oai lực của Phật, vì hết thảy chúng sanh đời này và đời sau mà nói sơ qua việc ấy. Câu hỏi của ông thật mang lại rất nhiều lợi ích. Nếu người trong lúc lâm chung mà được nghe người sống đọc tụng danh hiệu của một đức Phật hay Bồ Tát, hoặc một bài kệ, một câu kinh, thì cho dù có tội hay không có tội  cũng  đều  được  giải  thoát.  Tuy  được  giải  thoát,  nhưng trong bảy phần công đức thì người chết ấy chỉ được hưởng có một phần thôi, còn sáu phần thuộc về người sống. Vì thế, ta khuyên tất cả thiện nam, tín nữ nghe biết rồi phải gắng sức tự tu thì tự mình được hưởng phần lợi ích.
“Này trưởng giả! Nếu muốn theo pháp Phật mà cứu độ vong linh, phải dùng hương hoa tinh khiết trang nghiêm, ân cần lễ kính. Nếu không làm theo như vậy thì kẻ sống người chết đều chẳng được phần lợi ích.
“Bấy  giờ,  trưởng  giả  Đại  Biện  vui  mừng  chắp  tay  lui xuống.
“Than ôi! Bậc Thánh từ xưa đã từ bi bày phương tiện, người sau chỉ cần tin nhận, vâng làm. Nếu chẳng tin, chẳng làm, thật đã phụ lòng bậc Thánh để lại lời dạy dỗ.
“Ôi!  Phút  lâm  chung  của  người  đời,  phải  hết  sức  thận trọng như tiễn người đi xa. Chính là vào lúc này, không thể không cẩn trọng.”

* Trang 621 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ