LOGO VNBET
諸惡莫作謂不生。衆善奉行謂不滅。是也。
              嗚呼。如斯至妙之理,非具眼人,熟能達此哉。
              曰。師善辦焉。
              曰。豈好辦哉。不得已也。如我之心,普願十方皆極樂矣。一切眾生盡成佛矣。
              師之悲願,久已知之。吾之疑或,今已斷除。卽此拜辭之後,一心念佛修行。
              宗本曰。善哉,善哉。但願如是。汝若有疑未决,可看仁孝勸善書,慈心功德錄。
              曰。奉命受持。
22. Rộng khuyên tất cả mọi người đừng giết hại

Có  người  hỏi:  “Theo  lời  thầy  dạy,  phàm  trong các  việc  quan,  hôn,  tang,  tế,  đều  chẳng  nên giết hại gia súc. Phải vậy chăng?”
Đáp: “Đúng như vậy.”
Lại hỏi: “Nhưng người đời không tin nhận thì biết làm thế nào?”

* Trang 644 *
device

Chư ác mạc tác, vị bất sanh. Chúng thiện phụng hành, vị bất diệt, thị dã.
Ô hô! Như tư chí diệu chi lý, phi cụ nhãn nhân, thục năng đạt thử tai?
Viết: Sư thiện biện yên.
Viết: Khởi háo biện tai, bất đắc dĩ dã. Như ngã chi tâm, phổ nguyện thập phương giai cực lạc hỹ. Nhất thiết chúng sanh tận thành Phật hỹ.
Hoặc viết: Sư chi bi nguyện, cửu dĩ tri chi. Ngô chi nghi hoặc,  kim  dĩ  đoạn  trừ.  Tức  thử  bái  từ  chi  hậu,  nhất  tâm niệm Phật tu hành.
Tông Bổn viết: Thiện tai, thiện tai! Đãn nguyện như thị. Nhữ nhược hữu nghi vị quyết, khả khán nhân hiếu khuyến thiện thư, từ tâm công đức lục.
Viết: Phụng mạng thọ trì. 
Đáp: “Chỉ cố gắng hết lòng mà thôi, còn người khác tự làm thì tự chịu. Phật cũng chỉ độ được người hữu duyên, chẳng độ được kẻ vô duyên. Phật cũng chỉ độ được người tin nhận, chẳng độ được kẻ chẳng tin. Tại sao vậy? Dù nắm tay mà lôi dắt đi cũng chẳng được, phải làm cho họ tự nhận hiểu thì việc làm mới phù hợp.
Kinh Di giáo dạy rằng: ‘Phật như vị lương y, biết bệnh mà cho thuốc. Còn chịu uống thuốc hay không, chẳng phải

* Trang 645 *
device

“Người xưa dạy rằng:
Thiên đường, địa ngục chia hai cửa,
Mỗi người chọn một tùy ý thôi.
Lời ấy thật đúng thay!
Người kia lại hỏi: “Theo lời thầy nói đó, quả thật có Sáu nẻo,(1)Ba  đườngác(2) chúng  sanh  luân  chuyển  chịu  khổ trong đó?”
Đáp: “Nếu không có Sáu nẻoluân hồi, Ba đường ác và Tám nạn xứ,(3) thì lão tăng này chẳng cần phải giữ theo trai giới, bỏ rượu thịt, nhọc công tham thiền, siêng năng niệm Phật để làm gì! Nhân vì có luân hồi khổ não nên mới phải niệm Phật tu hành, nguyện bỏ cõi Ta-bà, cầu sanh về Tịnh độ.
“Nay xin lấy lời thẳng thắn mà nói với ông. Nên biết, trên đời này có ai lại chẳng ưa muốn sắc dục, chẳng ham thích rượu thịt, chẳng tham cầu danh lợi, chẳng mong
_______________________________________
(1) Sáu nẻo (Lục đạo): sáu cảnh giới khác nhau mà chúng sanh thọ nghiệp phải thác sanh vào, gồm có cõi trời, cõi người, cõi a-tu-la, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ và cõi súc sanh. Ba cõi được kể sau cũng chính là Ba đường ác.
(2) Nguyên bản dùng Tam đồ, chỉ Hỏa đồ, Huyết đồ và Đao đồ, là tên khác của các cảnh giới địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ, nên cũng dịch là Ba đường ác.
(3) Tám nạn xứ: Tám hoàn cảnh khó khăn của chúng sanh khi thọ sanh, vì là những điều kiện bất lợi cho sự tu tập, thuận tiện cho sự tăng trưởng các điều ác. Tám hoàn cảnh ấy là: địa ngục (naraka), súc sanh, ngạ quỉ, cõi trời Trường thọ, vùng biên địa, căn khuyết, tà kiến, không có Phật ra đời.

* Trang 646 *
device

được giàu sang? Nhưng ta biết rằng đó là nguồn gốc của khổ não luân hồi nên chẳng để tâm mưu cầu.
“Kinh  Pháp  Hoa  dạy  rằng:  Nguyên  nhân  của  khổ  não chính là lòng tham dục. Nếu dứt trừ tham dục thì khổ não không dựa vào đâu mà phát sanh.”
Người kia lại hỏi: “Người đời đều nói lẽ không sanh không diệt, tại sao thầy chỉ cố giữ việc không giết hại?”
Đáp: “Đó đều là những lời tà mỵ, báng bổ chánh pháp. Những kẻ nói như vậy chẳng khỏi phải đọa vào địa ngục A-tỳ. Vì sao vậy? Lời nói không sanh không diệt ấy là đạo lý cao trổi bậc nhất của Nhất thừa, há lại để cho người đời dùng đó mà nói nghịch ý kinh, phủ nhận chư thánh hay sao?
“Cần  phải  biết  rằng,  hình  sắc  tướng  mạo  có  thành,  có hoại, còn tánh Phật thì không sanh, không diệt.
“Không  sanh  không  diệt  đó  cũng  là thể và  dụng trong tánh chân như. Thể của cái không chân thậtlà không sanh; dụng của cái có nhiệm mầulà không diệt.
“Đạo khi trời đất chưa sanh, đó là không sanh; đạo sau khi trời đất đã sanh, đó là không diệt. Lặng thinh mà chẳng động là không sanh, cảm ứng mà thông suốt là không diệt. Không làm các điều ác, gọi là không sanh; làm theo các điều lành, gọi là không diệt.
“Ý nghĩa không sanh không diệt là như thế. Ôi! Lý huyền diệu đến thế, nếu là người chưa đủ huệ nhãn thì làm sao thấu đến?”
Người kia khen: “Sư thật khéo biện giải!”

* Trang 647 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ