LOGO VNBET
若能如是思省,自可省口腹矣。
            務實野夫云。
皮包骨肉幷膿血,
強作嬌嬈誑惑人。
千古英雄皆坐此,
百年同作一坑塵。
            若能如是思省,自可省婬慾矣。
            果了得此二者,在生何由有疾病夭折。身後何由有地獄畜生。修淨土者,實當謹戒於此。
24. Cư sĩ Long Thư bàn về sự dâm dục và giết hại

Việc ăn uống và tình dục giữa nam nữ là hai sự ham muốn lớn nhất của con người. Có thể kiềm chế cho đến mức không còn nữa là bậc thánh. Hạn chế không phóng túng là người hiền. Phóng túng không hạn chế là hạng ngu si hèn kém.
Cả hai việc ấy đều là chỗ khiến cho người tạo nghiệp. Giết hại sanh mạng để được ăn ngon miệng, no bụng, chẳng phải là gây tội hay sao? Dâm dục làm mất đi tánh chân thật trời ban, chẳng phải là gây tội hay sao? Huống

* Trang 1116 *
device

Nhược năng như thị tư tỉnh, tự khả tỉnh khẩu phúc hỹ.
Vụ Thật Dã Phu vân:
Bì bao cốt nhục tinh nùng huyết.
Cưỡng tác kiều nhiêu cuống hoặc nhân.
Thiên cổ anh hùng giai tọa thử.
Bách niên đồng tác nhất khanh trần.
Nhược năng như thị tư tỉnh, tự khả tỉnh dâm dục hỹ.
Quả liễu đắc thử nhị giả, tại sanh hà do hữu tật bệnh yểu chiết? Thân hậu hà do hữu địa ngục súc sanh? Tu Tịnh độ giả, thật đương cẩn giới ư thử.

chi hai việc ấy đều nương theo nhau mà phát triển. Ăn nhiều món ngon nên khí huyết sung thạnh; khí huyết sung thạnh thì dâm dục nhiều; dâm dục nhiều ắt trở lại hao tổn khí huyết; khí huyết hao tổn lại phải dựa vào việc ăn uống để tự tẩm bổ.
Vậy là hai việc ấy đều thay nhau tạo nghiệp.
Muốn giảm bớt cái tội do việc ăn uống, trước hết phải hạn chế sự dâm dục. Nếu có thể hạn chế sự dâm dục, tự nhiên cái tội do việc ăn uống sẽ giảm bớt. Đó là phương cách để được yên thân và sống lâu. Nếu hạn chế được sự dâm dục cho đến dứt bỏ đi, thì dù ăn uống đạm bạc cũng thấy ngon lành. Còn như buông thả phóng túng, số phần

* Trang 1117 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ