LOGO VNBET
若欺詐傲慢,若麤暴諂曲,若說短揚惡,若縱意害物,凡此之類皆小人之事也。爲之有何利益,人必爲之。何哉。
            爲君子,則人喜之,神佑之,禍患不生,福鹿可永,所得多矣。雖有時而失,命也。非因君子而失。使不爲君子亦失矣,命有定分故也。
            爲小人則人怨之,神怒之,禍患將至,福壽以促,所失多矣。雖有時而得,命也。非因小人而失。使不爲小人亦得矣,命有定分故也。
            孔子謂。不知命,無以爲君子。能審此理,所謂君子嬴得爲君子,小人枉了爲小人。如是以修淨土,必不在下品生矣。 
26. Làm người quân tử

Ông Long Thư nói rằng: “Ở đời, ai cũng có thể làm người quân tử nhưng lại chẳng chịu làm; thật không nên làm kẻ tiểu nhân nhưng lại cố ý làm.
“Như những đức thành tín và cung kính, ôn hòa và ngay thẳng, khuyến khích điều lành, xiển dương điều thiện, tùy lúc thích hợp mà làm lợi ích cho người khác... đều là việc

* Trang 1130 *
device

Nhược khi trá ngạo mạn, nhược thô bạo siểm khúc, nhược thuyết đoản dương ác, nhược túng ý hại vật, phàm thử chi loại, giai tiểu nhân chi sự dã, Vi chi hữu hà lợi ích, nhân tất vi chi, hà tai?
Vi quân tử, tắc nhân hỷ chi, thần hữu chi, họa hoạn bất sanh, phước lộc khả vĩnh, sở đắc đa hỹ. Tuy hữu thời nhi thất, mạng dã, phi nhân quân tử nhi thất. Sử bất vi quân tử diệc thất hỹ, mạng hữu định phần cố dã.
Vi tiểu nhân tắc nhân oán chi, thần nộ chi, họa hoạn tương chí, phước thọ dĩ xúc, sở thất đa hỹ. Tuy hữu thời nhi đắc, mạng dã, phi nhân tiểu nhân nhi đắc. Sử bất vi tiểu nhân diệc đắc hỹ, mạng hữu định phần cố dã.
Khổng tử vị: Bất tri mạng, vô dĩ vi quân tử. Năng thẩm thử lý, sở vị quân tử doanh đắc vi quân tử, tiểu nhân uổng liễu vi tiểu nhân. Như thị dĩ tu Tịnh độ, tất bất tại hạ phẩm sanh hỹ. 
của người quân tử. Làm những việc ấy nào có khó khăn gì, nhưng người ta lại chẳng chịu làm. Vì sao vậy?
“Như những thói dối trá và ngạo mạn, thô bạo và dua bợ, nói điều lỗi, phát triển việc xấu, phóng túng làm hại người khác... đều là việc của kẻ tiểu nhân. Làm những việc ấy nào có lợi ích gì, nhưng người ta lại cố ý làm. Vì sao vậy?
“Làm người quân tử thì người khác vui mừng, thần minh phù hộ, tai họa chẳng sanh ra, phước lộc lâu dài, chỗ đạt

* Trang 1131 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ