LOGO VNBET
27. Luận về cái tình thường
            Ông Long Thư nói rằng: “Mừng, giận, ưa, ghét, tham  muốn...  đều  là  những  tình  thường.  Đối với những tình thường ấy, nuôi lớn chúng thì xấu ác, buông thả chúng thì hư hỏng, làm chủ được chúng thì hiền thiện, dứt bỏ được chúng là bậc thánh.
            “Ăn uống chuộng thức ngon lạ, y phục chuộng loại quý đẹp, cư xử khoa trương... những việc như vậy gọi là nuôi lớn tình thường. 
小因果

            龍舒曰。有修橋人,有毀橋人。此天堂地獄之小因也。
            有坐轎人,有荷轎人。此天堂地獄之小果也。
            觸類長之皆可見矣。常如是省察其心,以修淨土,上品上生,復何疑哉。

* Trang 1134 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ