LOGO VNBET
28. Bàn về nhân, quả nhỏ nhặt

Ông Long Thư nói rằng: “Có người sửa cầu, có kẻ làm hỏng cầu. Đó là những cái nhân nhỏ của thiên đường, địa ngục.
“Có  người  ngồi  trên  kiệu,  có  kẻ  đi  khiêng  kiệu.  Đó  là những cái quả nhỏ của thiên đường, địa ngục.

二天人

            龍舒曰。華嚴經云。人生有二天人隨人。一名同生,二曰同名。天人常見人,人不見天人。
            此二天人,豈非善惡二部童子之徒歟。人之舉意發言動步,常念此二天人見人,而能無愧。如此修淨土,則必上品上生。
            或曰。一人尙有二天人,何天人之多也。曰。一月普現一切水,豈必月之多哉。

* Trang 1136 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ