LOGO VNBET
29. Hai vị thiên nhân
Ông Long Thư nói: “Trong kinh dạy rằng,(1) người đời khi còn sống luôn có hai vị thiên nhân theo sát,  một  vị  tên  là  Đồng  Sanh,  một  vị  tên  là  Đồng  Danh. Thiên  nhân  thường  thấy  được  người,  nhưng  người  không thấy thiên nhân.
“Hai vị thiên nhân ấy, lẽ nào không phải đồng tử của hai bộ  thiện,  ác  đó  sao?  Người  ta  mỗi  khi  khởi  ý,  mở  lời,
_____________________________________
(1)Nguyên tác Hán văn nói là kinh Hoa Nghiêm, nhưng chúng tôi chỉ tìm thấy một đoạn có ý nghĩa tương tự trong Vô Lượng Thọ Kinh nghĩa sớ (無量壽經義疏), không thấy nội dung này trong kinh Hoa Nghiêm.

勸修備

            龍舒曰。晝必有夜,必爲夜備。暑必有寒,必爲寒備。存必有去, 必爲去備。
            何謂夜備。燈燭牀褥。何謂寒備。衾裘炭薪。何謂去備。福慧淨土。

* Trang 1138 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ