LOGO VNBET
30. Bàn về sự chuẩn bị trước
 
Ông Long Thư nói: “Có ngày thì có đêm, nên phải chuẩn bị cho lúc đêm về. Có nóng thì có lạnh, cho nên phải chuẩn bị cho lúc rét lạnh. Có sống thì có chết, cho nên phải chuẩn bị cho khi chết.

寄庫功德

            龍舒曰。餘徧覽藏經,卽無陰府寄庫之說。奉勸世人以寄庫所費之貲請僧爲西方之供。
            一心西方則必得往生。若不爲淨土功德,而爲陰府寄庫,則是志在陰府,死必入陰府矣。
            譬如有人,不爲君子之行,以交結賢人君子,乃寄錢於司理院獄子處,待其下獄則用錢免罪。豈不謬哉。

* Trang 1140 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ