LOGO VNBET
31. Bàn về việc gửi kho công đức
Ông Long Thư nói rằng: “Tôi đã xem khắp tạng kinh,  không  có  chỗ  nào  nói  việc  gửi  kho  âm phủ.(1) Xin khuyên người đời dùng tiền của xài phí trong việc ấy mà thỉnh chư tăng thiết lễ cúng hướng về Tây phương.
 “Một lòng hướng về Tây phương, ắt được vãng sanh. Nếu không làm những công đức Tịnh độ, chỉ tin việc gửi
__________________________________________________
(1)Đây nói việc người đời thường đốt tiền giấy vàng mã cùng với quần áo, vật dụng để gửi xuống âm phủ cho người chết.

過現未來三大劫
 
            藏經云。莊嚴劫謂之過去。仁賢劫謂之現在。星宿劫謂之未來。三劫之中各具成住壞空四劫。四劫共之爲一大劫。
            過去,未來且置而弗論。今言現在仁賢劫數。成劫二十小劫。住劫二十小劫。壞劫二十小劫。空劫二十小劫。
            小劫之數,一增一減。從八萬四千歲,增劫之極爲始。

* Trang 1142 *
device

 
Quy Nguyên Trực Chỉ